Kurz pro pověřence pro ochranu osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů zavádí pro právní řád České republiky nově institut pověřence pro ochranu osobních údajů. Pro některé subjekty (orgány veřejné moci a veřejné subjekty), stejně jako pro některá zpracování osobních údajů (rozsáhlé zpracování citlivých údajů atp.) je ustanovení pověřence pro ochranu osobních údajů povinné. S ohledem na komplikovanost právní úpravy je nicméně minimálně vhodné, aby i mimo tyto případy působila při každé organizaci, která zpracovává osobní údaje, odborně způsobilá osoba.

Kurz je určen pro osoby, které budou plnit pro jednotlivé organizace a osoby funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Cílem je prostřednictvím výkladu právní úpravy a praktických cvičení v podrobnostech seznámit posluchače s právní úpravou na ochranu osobních údajů a s jejím uplatňováním v aplikační praxi a vštípit mu základní zásady právní úpravy tak, aby byl schopen samostatně vyhodnotit a řešit i složité případy.

Kurz může být zakončen zkouškou, při níž lektor ověří znalosti účastníka. Ke zkoušce může být připuštěn pouze účastník, který se účastnil všech částí kurzu a zpracoval všechny uložené úlohy. Zkouška má dvě části.

 

28. 3. 2018

  • Ochrana osobních údajů, její smysl a účel
  • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a jeho působnost, včetně postavení v právním řádu České republiky
  • Základní pojmosloví ochrany osobních údajů (ve světle rozhodovací praxe vysokých soudů, mezinárodních soudních institucí a doporučení evropských orgánů), jeho provedení v aplikační praxi a související otázky

13. 4. 2018

  • Základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, základní rámec zpracování osobních údajů, včetně příkladů z aplikační praxe
  • Vztah správce a zpracovatele osobních údajů

27. 4. 2018

  • Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho působnost
  • Základní otázky předávání osobních údajů do třetích zemí
  • Ochrana osobních údajů v praktických příkladech

14.5. 2018

Zkouška


Při úspěšném složení zkoušky bude uchazeči vydán certifikát, že absolvoval kurz pověřence pro ochranu osobních údajů a vykonal zkoušku, při níž byly ověřeny jeho znalosti problematiky.

Neúspěšný uchazeč může zkoušku opakovat. Zkoušku lze opakovat nejvýše dvakrát. Další konání zkoušky je možné až po opětovném absolvování kurzu.

Cena:

-      10.000 Kč bez DPH za účast v kurzu

-      15.000 Kč bez DPH za účast v kurzu při zakončení zkouškou

-         3.000 Kč bez DPH za opakování zkoušky