Kurz pro pověřence pro ochranu osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů zavádí pro právní řád České republiky nově institut pověřence pro ochranu osobních údajů. Pro některé subjekty (orgány veřejné moci a veřejné subjekty), stejně jako pro některá zpracování osobních údajů (rozsáhlé zpracování citlivých údajů atp.) je ustanovení pověřence pro ochranu osobních údajů povinné. S ohledem na komplikovanost právní úpravy je nicméně minimálně vhodné, aby i mimo tyto případy působila při každé organizaci, která zpracovává osobní údaje, odborně způsobilá osoba.

Kurz je určen pro osoby, které budou plnit pro jednotlivé organizace a osoby funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Cílem je prostřednictvím výkladu právní úpravy a praktických cvičení v podrobnostech seznámit posluchače s právní úpravou na ochranu osobních údajů a s jejím uplatňováním v aplikační praxi a vštípit mu základní zásady právní úpravy tak, aby byl schopen samostatně vyhodnotit a řešit i složité případy.

Kurz může být zakončen zkouškou, při níž lektor ověří znalosti účastníka. Ke zkoušce může být připuštěn pouze účastník, který se účastnil všech částí kurzu a zpracoval všechny uložené úlohy. Zkouška má dvě části.

Cílem kurzu je informovat osoby, které budou vykonávat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů u jednotlivých správců osobních údajů a proškolit je v právní úpravě tak, aby byly schopny řádně předmětnou funkci vykonávat. S ohledem na dosavadní postup legislativních prací, kdy prozatím nebyl schválen zákon o zpracování osobních údajů, který bude doplňovat obecné nařízení o ochraně osobních údajů a provádět a modifikovat některé jím stanovené povinnosti, stejně tak jako na deficity v metodické podpoře na straně ÚOOÚ, WP 29 a scházející prováděcí a nařízení doplňující akty Komise EU, bude termín školení stanoven až po naplnění uvedených podmínek resp. v návaznosti na přijetí zákona o zpracování osobních údajů.

Kurz uskutečníme, jakmile bude znění příslušných dokumentů a souvisejících právních předpisů z větší části jasné.

Předpokládaný termín realizace kurzu je podzim 2019.  

 

 

1.část

9:00 - 13:00

  • Ochrana osobních údajů, její smysl a účel

  • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a jeho působnost, včetně postavení v právním řádu České republiky

  • Základní pojmosloví ochrany osobních údajů (ve světle rozhodovací praxe vysokých soudů, mezinárodních soudních institucí a doporučení evropských orgánů), jeho provedení v aplikační praxi a související otázky


2. část

9:00 - 13:00

  • Základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, základní rámec zpracování osobních údajů, včetně příkladů z aplikační praxe

  • Vztah správce a zpracovatele osobních údajů


3.část

9:00 - 13:00

  • Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho působnost

  • Základní otázky předávání osobních údajů do třetích zemí

  • Ochrana osobních údajů v praktických příkladech


4.část

Zkouška


Při úspěšném složení zkoušky bude uchazeči vydán certifikát, že absolvoval kurz pověřence pro ochranu osobních údajů a vykonal zkoušku, při níž byly ověřeny jeho znalosti problematiky.

Neúspěšný uchazeč může zkoušku opakovat. Zkoušku lze opakovat nejvýše dvakrát. Další konání zkoušky je možné až po opětovném absolvování kurzu.

Cena:

-      10.000 Kč bez DPH za účast v kurzu

-      15.000 Kč bez DPH za účast v kurzu při zakončení zkouškou

-         3.000 Kč bez DPH za opakování zkoušky

KURZ SE BUDE KONAT PŘI MINIMÁLNÍM POČTU 4 ÚČASTNÍKŮ. 
Dotazy na info@gdpr-certifikace.cz nebo na tel.: 724 561 505 - Ing. Michaela Ulrychová