26.1. 2018

Snídaně GDPR: "Aktuální vývoj a přípravy - obecné nařízení o ochraně osobních údajů "

Snídaně bude věnována aktuálnímu vývoji v přípravách na obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Pozornost bude zaměřena zejména na aktuálně vydaná vodítka a metodické pokyny evropských institucí a tuzemského Úřadu pro ochranu osobních údajů a v jejich kontextu předpokládané podobě obecným nařízením nově zaváděných institutů jako jsou pověřenec pro ochranu osobních údajů, oznamování porušení zabezpečení dozorovému úřadu, předběžné posouzení rizik atd. 
Jako obvykle pro Vás budeme mít připraven také přehled novinek a aktuální judikatury.
Start 9:00 Felix a spol. advokátní kancelář, U Nikolajky 5, Praha 5   Pro klienty AK Felix vstup ZDARMA. 

 


23. 3. 2018

Ochrana osobních údajů - Aktuální vývoj a přípravy na GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů "

Kurz je věnován úvodu do problematiky ochrany osobních údajů podle GDPR: informace o platné a připravované legislativě, stanoviscích, vodítkách a doporučeních státních orgánů a expertních skupiny, vysvětlení základního pojmosloví ochrany osobních údajů a primárních práv a povinností, přiblížení praktických dopadů obecného nařízení o ochraně osobních údajů do procesů společnosti a jejího fungování. V základu bude pozornost věnována institutu pověřence, předpokladům jeho jmenování a podmínkám výkonu funkce, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a dalším novým institutům, které přináší obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Bude poukázáno na to, co nezapomenout při úvodním auditu dat a procesů.

PROGRAM (9:00 - 14:30 HOD)

1) Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a jeho působnost  a  postavení v právním řádu

    České republiky.

2) Základní pojmosloví ochrany osobních údajů (mj. ve světle metodických vodítek a stanovisek

    WP 29 a Úřadu pro ochranu osobních údajů) a související otázky: 

-   subjekt údajů, osobní údaj, citlivý údaj, zpracování osobních údajů, 

-  správce osobních údajů, zpracovatel osobních údajů, společní správci a řetězení zpracovatelů,

   vztah správce a zpracovatele (zpracovatelská smlouva)

-  souhlas se zpracováním os. údajů, právo být zapomenut, právo na přenositelnost údajů, atd.

3) Základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, základní rámec

    zpracování osobních údajů, včetně příkladů z aplikační praxe

-   účel, způsob a prostředky zpracování, právní titul ke zpracování osobních údajů -

    podrobný výklad k jednotlivým právním titulům

-   minimalizace zásahu do chráněných zájmů (doba uchování, rozsah zpracovávaných

    osobních údajů, přesnost údajů atp.)

-   informační povinnost vůči subjektům údajů a způsoby jejího plnění

-   zabezpečení zpracovávaných osobních údajů a související dokumentace, včetně 

    předběžného posouzení

-   práva subjektu údajů a jejich uplatnění

-   povinnost oznámit bezpečnostní incident Úřadu pro ochranu osobních údajů a

    subjektům údajů

-   pověřenec pro ochranu osobních údajů - jeho postavení, práva, povinnosti a

     odpovědnost

4) Úřad pro ochranu osobních údajů, struktura, působnost, pravomoci, včetně trestání a

     kritérií pro ukládání pokut  

5) Základní otázky předávání osobních údajů do třetích zemí 

Kurz je vhodný pro všechny, kteří pracují s osobními údaji a potřebují získat základní orientaci v problematice tak, by byli schopni v základu uspořádat své činnosti zpracování osobních údajů a identifikovat potřebné kroky k zajištění souladu s právní úpravou. 

Absolvováním kurzu účastník získá základní znalosti terminologie a právních povinností vyplývajících z právní úpravy a dále informace o způsobu a logické struktuře fungování právní úpravy na ochranu osobních údajů, to vše v rozsahu, aby dokázal identifikovat jednotlivá zpracování osobních údajů a nezbytné kroky k tomu, aby byla případně jím prováděná zpracování osobních údajů uvedena do souladu s právní úpravou.

V ceně kurzu jsou podkladové materiály, prezentace v elektronické podobě, psací potřeby, coffee break & oběd.

Certifikát o absolvování kurzu. 


6. 4. 2018

Ochrana osobních údajů - Aktuální vývoj a přípravy na GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů "

Kurz je věnován úvodu do problematiky ochrany osobních údajů podle GDPR: informace o platné a připravované legislativě, stanoviscích, vodítkách a doporučeních státních orgánů a expertních skupiny, vysvětlení základního pojmosloví ochrany osobních údajů a primárních práv a povinností, přiblížení praktických dopadů obecného nařízení o ochraně osobních údajů do procesů společnosti a jejího fungování. V základu bude pozornost věnována institutu pověřence, předpokladům jeho jmenování a podmínkám výkonu funkce, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a dalším novým institutům, které přináší obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Bude poukázáno na to, co nezapomenout při úvodním auditu dat a procesů.

PROGRAM (9:00 - 14:30 HOD)

1) Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a jeho působnost  a  postavení v právním řádu

    České republiky.

2) Základní pojmosloví ochrany osobních údajů (mj. ve světle metodických vodítek a stanovisek

    WP 29 a Úřadu pro ochranu osobních údajů) a související otázky: 

-   subjekt údajů, osobní údaj, citlivý údaj, zpracování osobních údajů, 

-  správce osobních údajů, zpracovatel osobních údajů, společní správci a řetězení zpracovatelů,

   vztah správce a zpracovatele (zpracovatelská smlouva)

-  souhlas se zpracováním os. údajů, právo být zapomenut, právo na přenositelnost údajů, atd.

3) Základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, základní rámec

    zpracování osobních údajů, včetně příkladů z aplikační praxe

-   účel, způsob a prostředky zpracování, právní titul ke zpracování osobních údajů -

    podrobný výklad k jednotlivým právním titulům

-   minimalizace zásahu do chráněných zájmů (doba uchování, rozsah zpracovávaných

    osobních údajů, přesnost údajů atp.)

-   informační povinnost vůči subjektům údajů a způsoby jejího plnění

-   zabezpečení zpracovávaných osobních údajů a související dokumentace, včetně 

    předběžného posouzení

-   práva subjektu údajů a jejich uplatnění

-   povinnost oznámit bezpečnostní incident Úřadu pro ochranu osobních údajů a

    subjektům údajů

-   pověřenec pro ochranu osobních údajů - jeho postavení, práva, povinnosti a

     odpovědnost

4) Úřad pro ochranu osobních údajů, struktura, působnost, pravomoci, včetně trestání a

     kritérií pro ukládání pokut  

5) Základní otázky předávání osobních údajů do třetích zemí 

Kurz je vhodný pro všechny, kteří pracují s osobními údaji a potřebují získat základní orientaci v problematice tak, by byli schopni v základu uspořádat své činnosti zpracování osobních údajů a identifikovat potřebné kroky k zajištění souladu s právní úpravou. 

Absolvováním kurzu účastník získá základní znalosti terminologie a právních povinností vyplývajících z právní úpravy a dále informace o způsobu a logické struktuře fungování právní úpravy na ochranu osobních údajů, to vše v rozsahu, aby dokázal identifikovat jednotlivá zpracování osobních údajů a nezbytné kroky k tomu, aby byla případně jím prováděná zpracování osobních údajů uvedena do souladu s právní úpravou.

V ceně kurzu jsou podkladové materiály, prezentace v elektronické podobě, psací potřeby, coffee break & oběd.

Certifikát o absolvování kurzu. 


2018

Kurz realizujeme dle poptávky.  

Předávání osobních údajů do třetích zemí ve světle obecného nařízení o ochraně osobních údajů


Cena každého z kurzů je stanovena na 2.200,- Kč bez DPH.