Jak na whistleblowing?

25.10.2022

GDPR Certifikace & Compliance ve spolupráci s Hospodářskou komorou Louny pořídá webinář na téma whistleblowing.

Po několika neúspěšných vládních a poslaneckých inciativách dala konečný impulz ke vzniku právní úpravy na ochranu oznamovatelů (whistleblowing) Evropská Unie přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Směrnice předpokládala přijetí příslušné vnitrostátní právní úpravy do 17. prosince 2021.

Český zákon na ochranu oznamovatelů však prozatím přijat nebyl. Jeho návrh je v současné době opětovně zpracováván Ministerstvem spravedlnosti. Předložení návrhu zákona do legislativního procesu se předpokládá v průběhu tohoto roku. V důsledku uvedených skutečností je třeba až do přijetí zákona o ochraně oznamovatelů postupovat přímo podle směrnice EU.

Je tedy nutné problematice věnovat odpovídající pozornost. Důvodem jsou možné soukromoprávní a zejména veřejnoprávní důsledky (sankce za nedodržení povinností na úseku ochrany oznamovatelů).

Kdy a kde:   úterý 25. října 2022, od 8:30 do 13:00 hod. on-line
(před konáním semináře Vám zašleme odkaz pro přihlášení)
Přednášející: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
webinář

Program webináře:
• Pojem whistleblowing a jeho obsah
• Práva a povinnosti podle směrnice o ochraně oznamovatelů - důsledky přímé použitelnosti
• Návrh zákona o ochraně oznamovatelů a jeho důsledky pro aplikační praxi
• Jak správně nastavit oznamovací systém a prověřování oznámení - oznamovatelů, chráněné oznámení a související důsledky
• Příslušná osoba, její kvalifikace, odpovědnost a úloha
• Možné odpovědnostní důsledky při nerespektování právní úpravy na ochranu oznamovatelů

Přednášející doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. se problematice Whistleblowingu věnuje již více jak 10 let. Od roku 2015 působí jako člen Komise k whistleblowingu (k ochraně oznamovatelů korupce) předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Téma přednáší rovněž ve výběrovém předmětu na Právnické fakultě UK, vystupuje k němu na konferencích a odborných fórech a publikoval k němu řadu odborných článků. Doc. JUDr. Morávek je také advokátem a partnerem advokátní kanceláře Felix a spol..

Cena:
• člen Okresní hospodářské komory Louny 2 300,- Kč
• nečlen a ostatní účastníci 2 900,- Kč

Přihlášku na webinář zašlete nejpozději do 21. října 2022 na e-mail: cechova@ohkln.cz

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.