Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)                            – výklad a aplikace / celodenní školení 

01.03.2018

Cílem školení je přiblížit účastníkům terminologii, základní principy ochrany osobních údajů a uspořádání právních předpisů na ochranu osobních údajů. Školení si klade za cíl seznámit posluchače prostřednictvím praktických příkladů se základní strukturou právního rámce (práva a povinnosti) ochrany osobních údajů a osvětlit obsah jednotlivých právních povinností na úseku ochrany osobních údajů. Účastník školení by měl být následně schopen řešit v základu jednotlivá zpracování osobních údajů.

Zvlášť bude věnována pozornost novým institutům, které přináší obecné nařízení o ochraně osobních údajů, jako jsou pověřenec pro ochranu osobních údajů, předběžné posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, oznámení porušení zabezpečení dozorovému úřadu atp.

Výklad bude veden prostřednictvím příkladů z aplikační praxe a v kontextu jak judikatury Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího správního soudu České republiky, tak v kontextu výkladových vodítek evropské expertní skupiny WP 29 a zdejšího Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Program školení je rozdělen do 4 bloků od 9 do 14h. 

1.3. Ústí nad Labem   /    22.3. České Budějovice   /   12.4. Plzeň

Školení je pouze pro členy a pozvané hosty společnosti Czech Invest .