Webinář Whistleblowing

23.08.2022

Realizujte pro své zaměstnance nebo členy webinář na aktuální téma Whistleblowingu!


Po několika neúspěšných vládních a poslaneckých inciativách dala konečný impulz ke vzniku právní úpravy na ochranu oznamovatelů (whistleblowing) Evropská Unie přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.Směrnice předpokládala přijetí příslušné vnitrostátní právní úpravy do 17. prosince 2021.Český zákon na ochranu oznamovatelů však prozatím přijat nebyl. Jeho návrh je v současné době opětovně zpracováván Ministerstvem spravedlnosti. Předložení návrhu zákona do legislativního procesu se předpokládá v průběhu tohoto roku. V důsledku uvedených skutečností je třeba až do přijetí zákona o ochraně oznamovatelů postupovat přímo podle směrnice EU.

To však neznamená, že by problematice neměla být věnována pozornost. Důvodem je jednak možná soukromoprávní odpovědnost za nerespektování pravidel ochrany oznamovatelů plynoucích ze směrnice, a jednak možné veřejnoprávní důsledky (mj. i z hlediska trestní odpovědnosti právnických osob).

  • Časová náročnost: 4 hod. (včetně přestávky a prostoru pro dotazy)
  • Cena za webinář: 18 000 bez DPH
  • Čas konání: 8:30 - 13:00 včetně přestávek 2 x 15 min.
Přednášející: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. se problematice Whistleblowingu věnuje již více jak 10 let. Od roku 2015 působí jako člen Komise k whistleblowingu (k ochraně oznamovatelů korupce) předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Téma přednáší rovněž ve výběrovém předmětu na Právnické fakultě UK, vystupuje k němu na konferencích a odborných fórech a publikoval k němu řadu odborných článků.

Doc. JUDr. Morávek je také advokátem a partnerem advokátní kanceláře Felix a spol., která je již třetím rokem právním partnerem Hospodářské komory.

Program webináře:

1. Pojem whistleblowing a jeho obsahu

2. Práva a povinnosti podle směrnice o ochraně oznamovatelů - důsledky přímé použitelnosti

3. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů a jeho důsledky pro aplikační praxi

4. Jak správně nastavit oznamovací systém a prověřování oznámení - oznamovatelů, chráněné oznámení a související důsledky

5. Příslušná osoba, její kvalifikace, odpovědnost a úloha

4. Možné odpovědnostní důsledky při nerespektování právní úpravy na ochranu oznamovatelů